CMA CGM

เมื่อเร็วๆ นี้ สายการเดินเรือ CMA CGM ได้ประกาศปรับปรุงเส้นทางเดินเรือของบริการ JEDDEX ให้ครอบคลุมท่าเรือในภูมิภาคทะเลแดงและแอฟริกาตะวันออกมากยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มบริการไปยังท่าเรือ Ain Sokhna ประเทศอียิปต์ และท่าเรือ Aqaba ประเทศจอร์แดน

สายการเดินเรือ CMA CGM จะเริ่มให้บริการ JEDDEX ที่ได้รับการยกระดับใหม่นี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน เป็นต้นไป ด้วยเรือขนส่งสินค้า CARLA LIV ซึ่งจะออกเดินทางจากท่าเรือ Jeddah ในวันดังกล่าว

โดยรอบการเดินเรือของบริการ JEDDEX ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้ จะปฏิบัติการออกจากท่าเรือ Jeddah ไปยัง Ain Sokhna, Aqaba, Yanbu กลับไปยัง Jeddah ก่อนจะเดินทางต่อไปยัง Mogadishu, Mombasa และกลับไปที่ท่าเรือ Jeddah อีกครั้ง

ทั้งนี้ ท่าเรือ Jeddah และ Ain Sokhna ถือเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญในการขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ ในประเทศเยเมน เอริเทรีย โซมาลีแลนด์ และอียิปต์ นอกจากนี้ Jeddah ยังถือเป็นเป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าที่สำคัญของสายการเดินเรือ CMA CGM อีกด้วย