บริการศุลกากรครบวงจรที่ท่าเรือ TCT

0
625

Streamlined One-Stop-Shop for In-port Customs Service

Thai Connectivity Terminal (TCT- A SCG & PSA Company) มีความร่วมมือกับหน่วยงานศุลกากรมาอย่างต่อเนื่องในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้นำเข้า-ส่งออก และสายการเดินเรือ เพื่อให้การสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าด้วยบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยลูกค้าสามารถดำเนินพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครอบคลุมภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

 “กรมศุลกากรส่งเสริมให้ภาคเอกชนสามารถเปิดท่าเรือรับอนุญาต ซึ่งจะดำเนินกระบวนการนำเข้า-ส่งออก ถ่ายลำสินค้า และขนส่งสินค้าผ่านแดน ได้เหมือนกับท่าเรือของรัฐฯ ทุกประการ เพื่อเป็นการอำนวยสะดวกในการดำเนินธุรกิจการค้า และลดความแออัดของท่าเรือกรุงเทพ สำหรับท่าเรือ TCT เราขอยืนยันว่า ทีมศุลกากรสามารถให้บริการได้อย่างครอบลุม ครบทุกฟังก์ชันเหมือนกับหน่วยงานศุลกากรทุกแห่งในประเทศ” คุณรัฐพล มาศพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ ประจำท่าเรือ TCT กล่าว

A Standards-Based Approach

ด้วยความคุ้นเคยของตัวแทนขนส่งสินค้านำเข้า-ส่งออก โดยมีการดำเนินงานผ่านท่าเรือกรุงเทพมาอย่างยาวนาน กอปรกับการเป็นพื้นที่ศูนย์รวมกิจกรรมด้านโลจิสติกส์มาแต่เดิม ทำให้เกิดความเข้าใจในตลาดว่า การนำเข้า-ส่งออกสินค้าที่ท่าเรือเอกชนอาจจะได้รับบริการด้านศุลกากรที่ไม่ครอบคลุมเท่าท่าเรือของรัฐบาล โดยแท้จริงแล้วสำนักงานศุลกากรทุกแห่งปฏิบัติงานภายใต้กฎเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกัน เพียงแต่แตกต่างกันในเรื่องการบริหารองค์กรซึ่งมีขนาดที่ต่างกันเท่านั้น

คุณรัฐพล มาศพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ ประจำท่าเรือ TCT

ปัจจุบัน ท่าเรือ TCT มีเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำอยู่ทั้งหมด 14 อัตรา สามารถปฏิบัติงานได้ครอบคลุมตั้งแต่ การดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่นๆ สำหรับสินค้านำเข้าและส่งออก สินค้าถ่ายลำ สินค้าผ่านแดน การควบคุมและตรวจสอบสินค้า และดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร  “เช่นเดียวกันกับท่าเรือรัฐฯ สิทธิประโยชน์จากศุลกากรเกี่ยวกับเรื่องภาษีที่ผู้ใช้บริการจะได้รับที่ ท่าเรือ TCT คือ ผู้นำเข้าสามารถใช้สิทธิขอคืนอากร ผู้ส่งออกสามารถใช้สิทธิชดเชยค่าภาษีอากร ผู้ขนส่งสินค้าสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และการค้าเสรี (FTA) รวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์ในเขตปลอดอากร ในการนำสินค้าเข้าประเทศหรือย้ายไปยังสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบังได้หากทำสัญญาไว้กับเส้นทางขนส่ง”

Fast and Efficient

“ศุลกากรมีมาตรการที่มุ่งเน้นค้นหาวิธีการช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ และเราเล็งเห็นว่า ความรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญ จึงได้มีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการดำเนินงาน เมื่อมีการชำระภาษีอากรเรียบร้อยแล้ว ระบบความพิวเตอร์จะสามารถประเมินความเสี่ยงตามข้อมูลที่ทางศุลกากรระบุไว้ได้ทันที ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการตรวจสอบให้น้อยลงได้อย่างมาก โดยเรายังได้เปิดช่องทางในการชำระอากรที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น บัตรเครดิต หรือ E-payment ผ่านทางธนาคาร และลดการทำงานที่ใช้กระดาษเอกสาร (paperless)”

ศุลกากรมีมาตรการที่มุ่งเน้นค้นหาวิธีการช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ และเราเล็งเห็นว่า ความรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญ

คุณรัฐพล กล่าว

นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการที่ TCT ยังสามารถเข้าถึงเจ้าหน้าที่พนักงานศุลกากรเมื่อพบเจอปัญหาได้ทันที และขอคำปรึกษาต่างๆ กับผู้บังคับบัญชาได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการที่ซับซ้อน “เนื่องจากว่าเราเป็นองค์กรขนาดเล็ก เมื่อมีการติดขัดในเรื่องใดก็สามารถเดินเรื่องถึงผู้อำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาได้ง่าย เราดำเนินงานภายใต้องค์ความรู้เดียวกัน การสื่อสารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว ประกอบกับการที่เรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้บริหารของ TCT ซึ่งช่วยให้จังหวะการทำงานสั้น กระชับและลื่นไหล” คุณรัฐพล กล่าว

Bringing Benefits to Customers

“ที่นี่เราใช้แนวทางแบบ one-stop service ที่จะสามารถประหยัดเวลาและนำไปสู่ผลกำไรที่สูงกว่า ผมอยากให้ทุกคนเปิดใจและลองเข้ามาใช้บริการของเรา เรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าจะเปลี่ยนความคิดที่เคยเข้าใจว่าการใช้บริการท่าเทียบเรือเอกชนไม่สะดวกครบครัน เพราะความจริงแล้วมันตรงกันข้ามกัน เพราะท่าเทียบเรือของเรามีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร เครื่องมือยกขน และการให้บริการต่างๆ”

ยิ่งไปกว่านั้น ที่ตั้งอันเป็นจุดยุทธศาสตร์ของ TCT ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางของกรุงเทพมหานครเพียง 20 กิโลเมตร ห่างจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 40 กิโลเมตร ติดกับนิคมอุตสาหกรรม และมีถนนเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย ยังช่วยให้ผู้ใช้บริการขนส่งสินค้าต่อไปยังปลายทางต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็วอีกด้วย

กล่าวได้ว่า สายการเดินเรือและตัวแทนขนส่งสินค้าใช้บริการของท่าเรือ TCT ในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า สามารถมั่นใจได้ว่า การดำเนินการพิธีศุลกากรจะเป็นไปอย่างราบรื่นและมีมาตรฐาน อีกทั้งยังได้รับความสะดวกสบายจากบริการเสริมต่างๆ ในท่าเรือฯ อาทิ บริการบรรจุ/เปิดตู้สินค้า รวมถึงบริการเพิ่มมูลค่าอื่นๆ อย่างเช่น บริการแบ่งหรือเปลี่ยนหีบห่อ ไปจนถึงบริการกระจายสินค้าไปยังปลายทางตามที่ลูกค้าต้องการ ถือเป็นการต่อยอดธุรกิจให้แก่ลูกค้า และเพิ่มพูนผลกำไรด้วยบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ช่วยลดทั้งเวลาในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายต่างๆ จากกระบวนการจัดการสินค้าในท่าเรือ

ทั้งนี้ การบริหารงานอย่างใกล้ชิดของทั้งสององค์กรยังเป็นสิ่งที่ยืนยันว่า ท่าเรือ TCT มีแนวทางพัฒนาบริการที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของศุลกากรและขีดความสามารถในการให้บริการของท่าเรือเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ด้วยมาตรฐาน ทรัพยากรที่เพียบพร้อม เทคโนโลยีที่ทันสมัย บริการที่รวดเร็ว และคุณภาพการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยมจากบริษัทชั้นนำอย่าง SCG Logistics และ PSA

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่