บริษัท DHL Express ผู้ให้บริการขนส่งด่วนระหว่างประเทศชั้นนำ เปิดตัวแพล็ตฟอร์ม ‘Connected Logistics Innovation Platform’ หรือ CLIP โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางด้านโซลูชั่นเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำของโลก ด้วยการสนับสนุนของคณะพัฒนาเศรษฐกิจแห่งสิงคโปร์ โดยคาดว่าแพล็ตฟอร์มใหม่นี้จะสามารถยกระดับคุณภาพบริการของ DHL ให้ดียิ่งขึ้น และจะถูกนำไปเป็นโครงการนำร่องเพื่อการเร่งพัฒนาการปรับใช้เทคโนโลยีข้อมูลดิจิทัล  ซึ่งแพล็ตฟอร์ม CLIP จะถูกนำไปใช้ในการสร้างเครือข่ายนวัตกรรม เพื่อวางมาตรฐานใหม่ให้แก่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในสิงคโปร์ สถาบันการศึกษา และกลุ่มฝีมือแรงงานภายในประเทศ อีกทั้งยังเป็นการตอบรับโครงการริเริ่ม ‘Smart Nation’ ของประเทศด้วย

แพล็ตฟอร์ม CLIP จะมุ่งเน้นโครงการต่างๆ ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาธุรกิจของ DHL ทั่วโลก โดยครอบคลุมถึงการให้บริการแก่ลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างปลอดภัย การเชื่อมโยงอัจฉริยะระหว่างบุคคลและสินทรัพย์ การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยต่อลูกค้า พันธมิตร และภาครัฐ รวมไปถึงการวิเคราะห์ล่วงหน้า โดยโครงการพัฒนานี้จะรวบรวมประโยชน์ของเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ร่วมกัน อาทิ Internet of Things (IoT) ระบบการเรียนรู้ด้วยตัวเองของเครื่องจักรกล (machine learning) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยี blockchain คลังข้อมูล (data lake) ระบบ automation เทคโนโลยี AR และ VR รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพยากรณ์ (predictive analytics) โดยโครงการนี้จะมีการดำเนินการไปจนถึงปี 2020