สายการเดินเรือ Hamburg Süd และพิพิธภัณฑ์การเดินเรือนานาชาติ แห่งเมือง Hamburg หรือ International Maritime Museum Hamburg (IMMH) ร่วมลงนามความร่วมมือในการจัดเก็บและจัดแสดงประวัติศาสตร์ของสายการเดินเรือฯ ที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1871 โดยใช้รูปถ่าย แบบจำลองเรือ เอกสาร และสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญ เพื่อฉายประวัติศาสตร์ของสายการเดินเรือ Hamburg Süd แก่สาธารณชน

โดยรูปแบบของนิทรรศการจะเน้นไปที่การบอกเล่าประวัติของสายการเดินเรือ Hamburg Süd ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากต่างๆ อาทิ สงครามโลกครั้งที่ 1 วิกฤตเศรษฐกิจโลก สงครามโลกครั้งที่ 2 และหลังสงคราม ไปจนถึงยุคแห่งการขนส่งทาง ทะเล เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันที่มีการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ในการขนส่งสินค้า ทั้งนี้ การนำเสนอพัฒนาการด้านการขนส่งของสายการเดินเรือฯ ตลอดเวลากว่า 150 ปีนี้ จะเป็นสื่อสะท้อนเรื่องราวที่สายการเดินเรืออื่นๆ ต้องเผชิญมาด้วยเช่นกัน