เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผ่านมา บริษัท ฮัทชิสัน พอร์ต ประเทศไทย (HPT) ร่วมมือกับกรมศุลกากรและหน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วน จัดงานพิธีเปิดโครงการระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการค้าชายฝั่ง หรือ e-Coastal Trading System โดยสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ณ ท่าเทียบเรือ ชุด D

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการลดต้นทุนด้านระบบการขนส่งของประเทศและลดปริมาณการขนส่งทางบกในการแก้ไขปัญหาจราจร ในฐานะหน่วยงานของภาครัฐที่รับผิดชอบงานในส่วนนี้ กรมศุลกากรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการค้าชายฝั่ง ที่มีความสำคัญต่อเนื่องกับการค้าระหว่างประเทศ โดยโครงการระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการค้าชายฝั่ง เป็นโครงการพัฒนาระบบการให้บริการ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบการเรือชายฝั่ง ผู้นำเข้า-ส่งออก ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ และยังเป็นการช่วยยกระดับการให้บริการและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย