รายงานการศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจของท่าเรือ Long Beach หรือ ‘Port of Long Beach: Economic Impact Study’ ฉบับล่าสุด ซึ่งทำการศึกษาโดยกลุ่มบริษัท EDR ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ด้านเศรษฐกิจสำหรับการวางแผนและพัฒนานโยบายด้านการขนส่งสินค้า และกลุ่มบริษัท Tioga Group, Inc. ที่ปรึกษาสำหรับอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ เปิดเผยว่ากิจกรรมการค้า การก่อสร้างและกิจกรรมทางด้านธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือ Long Beach ในบริเวณรอบพื้นที่ Los Angeles Harbor ส่งผลให้เกิดการจ้างงานหนึ่งในห้างานภายในเมือง Long Beach

โดยจากตำแหน่งงานทั้งหมด 51,090 ตำแหน่งในท้องถิ่นดังกล่าว ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้าผ่านท่าเรือ Long Beach ยังส่งผลให้มีการจ้างงานทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอีก 50 เท่า หรือคิดเป็น 2.6 ล้านตำแหน่งงานทั่วประเทศ ก่อให้เกิดรายได้จากการจ้างงาน 126,800 ล้านเหรียญสหรัฐ และทวีคูณเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจับจ่ายใช้สอย 374,000 ล้านเหรียญสหรัฐทั่วประเทศ

การศึกษาในครั้งนี้วิเคราะห์มูลค่าของค่าจ้างและการใช้จ่ายผ่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักสามประการที่เชื่อมโยงกับธุรกิจท่าเรือ ได้แก่ การปฏิบัติการสินค้าภายในท่าเรือ Long Beach, กิจกรรมของผู้ผลิตและผู้ส่งสินค้าผ่านท่าเรือฯ และกิจกรรมด้านการก่อสร้าง รวมไปถึงการท่องเที่ยวด้วย ซึ่งเมื่อคิดรวมกิจกรรมการใช้จ่ายทั้งหมดเข้าด้วยกัน ก็พบว่ามูลค่าดังกล่าวส่งผลกระตุ้นเกือบทุกภาคอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา

ในขณะที่ท่าเรือต่างๆ มักถูกจับตามองในแง่ของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชุมชน การศึกษาผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจของท่าเรือ Long Beach ถือเป็นการเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของท่าเรือ และยังขยายให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างความสำเร็จของท่าเรือ และความเติบโตในคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบๆ บริเวณท่าเรือ รวมไปถึงบริเวณโดยรอบที่เชื่อมโยงถึงท่าเรืออีกด้วย