เทศบาลนครแหลมฉบังเตรียมยกระดับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

0
307

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไปท่าเรือแหลมฉบัง ได้ให้การต้อนรับ คุณพรชัย ตระกูลวรานนท์ กรรมาธิการ และประธานคณะอนุกรรมาธิการการบริหารราชการรูปแบบพิเศษและการกระจายอำนาจ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคุณพรรณศิริ กุลนาถศิริ รองประธานคณะกรรมาธิการ และคุณบุญเลิศ น้อมศิลป์ อดีตนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังและคณะฯ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการเมืองสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อยกระดับการจัดตั้งเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

เทศบาลนครแหลมฉบัง ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตำบลตาม ‘พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา และอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2534’ โดยเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ปี 2010 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา และอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นเทศบาลนครแหลมฉบัง ด้วยเหตุผลว่า เทศบาลมีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

คุณชุนณ์ลพัทธ์ ศรีภาเพลิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไปท่าเรือแหลมฉบัง

เทศบาลนครแหลมฉบัง มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 109.65 ตารางกิโลเมตร พื้นที่โดยทั่วไปเป็นชายฝั่งทะเล อยู่ในเขตการพัฒนาตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก หรืออีสเทิร์นซีบอร์ด (Eastern Sea Board) ประกอบด้วย ท่าเรือพาณิชย์ นิคมอุตสาหกรรม เคหะชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ชุมชนผู้มีรายได้น้อย โรงเรียน ศูนย์บริการสาธารณสุข สนามเด็กเล่น สนามกีฬา ฯลฯ

จากสถิติของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครแหลมฉบัง ณ เดือนตุลาคม 2019 ในเขตเทศบาลฯ มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 87,968 คน แยกเป็นชาย 43,207 คน หญิง 44,761 คน จำนวนครัวเรือน 23,998 ครัวเรือน จำนวนบ้าน 79,575 หลัง และมีประชากรแฝงที่เข้ามาทำงานตามสถานประกอบการต่าง ๆ อีกไม่น้อยกว่า 60,000 คน โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างตามสถานประกอบการต่างๆ ที่มีไม่น้อยกว่า 200 บริษัท และอาชีพค้าขาย บางส่วนประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมง


อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่

อัพเดตข่าวสารและบทความที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก่อนใคร ผ่าน Line Official Account @Logistics Mananger เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อน @Logistics Manager หรือคลิกที่นี่