ท่าเรือ Long Beach ประตูการค้าสำคัญในเส้นทางการค้า Transpacific ที่มีปริมาณสินค้าผ่านท่าสูงสุดเป็นอันดับต้นๆ ของสหรัฐอเมริกา แถลงว่า ท่าเทียบเรือสมุทรในท่าเรือฯ ยังคงเปิดทำการตามปกติ แม้จะอยู่ท่ามกลางภาวะวิกฤติด้านสุขอนามัยระดับชาติ โดยเรือขนส่งสินค้ายังคงเข้าเทียบท่าตามกำหนด และเจ้าหน้าที่ภายในท่าเรือยังคงสับเปลี่ยนกันปฏิบัติหน้าที่ตามกะงานของตัวเอง

อย่างไรก็ตาม บุคลากรทั้งหมดมีการปฏิบัติการภายใต้ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยของหน่วยยามฝั่งสหรัฐ (U.S. Coast Guard) และหน่วยงานศุลกากร ซึ่งได้รับคำแนะนำโดยตรงจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐ (U.S. Centers for Disease Control and Prevention) โดยในการนี้ ทางท่าเรือฯ จะให้ความสำคัญกับการดูแลสุขอนามัยของบุคลากรเป็นอันดับหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันทั้งท่าเรือฯ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็จะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้กระบวนการขนส่งสินค้าสามารถดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง

เพื่อชะลอการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริเวณอาคารอำนวยการท่าเรือฯ รวมทั้งศูนย์ควบคุมและอาคารสำคัญต่างๆ จะปิด ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้า โดยให้ใช้ช่องทางโทรศัพท์และการสื่อสารทางออนไลน์ในการติดต่อกับท่าเรือแทน