สายการเดินเรือ Mitsui O.S.K. Lines (MOL) เปิดเผยแผนการออกหุ้นกู้ในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อระดมทุนในการสานต่อและพัฒนาโครงการเพื่อความยั่งยืนของสายการเดินเรือฯ และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวญี่ปุ่นได้มีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาวัตกรรรมและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้ายอดการระดมทุนสุทธิสูงถึงสองหมื่นล้านเยน

โดยเงินทุนที่ได้รับผ่านการระดมทุนในครั้งนี้จะนำไปใช้สนับสนุนและปรับโครงสร้างทางการเงิน สำหรับโครงการเพื่อปกป้องและปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงโครงการเพื่อสังคมที่ MOL มีการดำเนินการอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของสายการเดินเรือฯ ประจำปี 2019 นั่นก็คือ ‘การมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจหลักที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไร้การปล่อยสารมลภาวะ’

ปัจจุบัน MOL ดำเนินโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่ทั้งหมดแปดโครงการ ได้แก่ 1) โครงการสถาบันพาณิชย์นาวีในประเทศฟิลิปปินส์ 2) โครงการปรับปรุงรูปแบบการทำงานภายในองค์กร 3) โครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำอับเฉาเรือ เพื่อลดผลกระทบจากการปนเปื้อนจุลชีพในน้ำทะเลจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 4) โครงการพัฒนาระบบบำบัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากปล่องไอเสียเรือ 5) โครงการยานพาหนะเชื้อเพลิง LNG 6) โครงการพัฒนาก๊าซ LNG เพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในเรือขนส่งสินค้า 7) โครงการพัฒนาระบบใบพัดเสริม (PBCF) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใบพัดเรือ 8) โครงการ ‘Wind Challenger’ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใบเรือล้ำสมัย เพื่อเสริมกำลังขับเคลื่อนให้กับเรือ