เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 สายการเดินเรือ Ocean Network Express ให้ความร่วมมือกับเทศบาลนครกรุงเทพ (BMA) ในการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยและการดับเพลิงจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและอาคารถล่ม โดยสายการเดินเรือฯ ได้ให้การสนับสนุนตู้สินค้าจำนวนสี่ตู้ เพื่อใช้ประกอบฉากเหตุการณ์จำลองสภาพอาคารถล่มความสูงสามชั้น

ภายในงานฝึกซ้อมดังกล่าว มีการสาธิตการปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุการณ์อาคารถล่มตามขั้นตอนได้แก่ การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอาคารสูง การปฏิบัติการดับเพลิงในอาคารสูง และการเผชิญเหตุจากสารเคมีรั่วไหล โดยขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมดต้องอาศัยการบูรณาการจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการแพทย์ สำนักการโยธา และบุคลากรหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 130 คน

คุณสุรศักดิ์ เฑียรบุญเลิศรัตน์ ผู้อำนวยการสายการเดินเรือ Ocean Network Express Thailand รับนาฬิกาเป็นรางวัลของที่ระลึกจากคุณสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและประธานในพิธี

เนื่องด้วยสายการเดินเรือฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าว จึงให้การสนับสนุนตู้สินค้าเพื่อจำลองสภาพอาคารถล่มในครั้งนี้ โดยสายการเดินเรือฯ ยังได้รับนาฬิกาเป็นรางวัลของที่ระลึกจากคุณสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและประธานในพิธี โดยมีคุณสุรศักดิ์ เฑียรบุญเลิศรัตน์ ผู้อำนวยการสายการเดินเรือ Ocean Network Express Thailand เป็นตัวแทนรับของรางวัล

ทั้งนี้ การสนับสนุนตู้สินค้าตามคำขอจากกรุงเทพมหานครในกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร หรือ Corporate Social Responsibility (CSR)  โดยสายการเดินเรือ ONE ยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเช่นนี้ต่อไป