ในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม 2019 สายการเดินเรือ Ocean Network Express (ONE) ได้ริเริ่มโครงการความปลอดภัยและคุณภาพทางทะเลระดับโลก เพื่อเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการเดินเรือทางทะเล

หนึ่งเดือนก่อนเริ่มต้นการรณรงค์ Mr. Jeremy Nixon ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ONE ได้เป็นประธานในการประชุม ‘การจัดการด้านความปลอดภัยและคุณภาพในการปฏิบัติการทางทะเล’ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารซึ่งประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของสายการเดินเรือฯ โดยมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความปลอดภัยและเกณฑ์คุณภาพในการปฏิบัติการกองเรือ และจัดลำดับความสำคัญของบริการที่ ONE มอบให้ลูกค้า

ภายหลังจากการประชุม ผู้บริหารของ ONE ยังได้เยี่ยมชมและตรวจสอบเรือที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติการมากกว่า 15 ลำ ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อเน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยในการเดินเรือ โดยมีผู้เชี่ยวชาญและหัวหน้าวิศวกรร่วมวิเคราะห์เกี่ยวกับมาตรการในอนาคต ซึ่งสามารถนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุความเป็นเลิศในด้านการเดินเรืออย่างปลอดภัย โดยปัจจุบัน ONE กำลังดำเนินโครงการตรวจเยี่ยมเรือโดยผู้บริหารของสายการเดินเรือฯ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินเรือทั่วโลก