Ti2 Shipping (Thailand) ผู้ให้บริการ NVOCC และตัวแทนสายการเดินเรือชั้นนำของไทย โดยเฉพาะในด้านปฏิบัติการขนส่งตู้ ISO ที่มีเครือข่ายครอบคลุมประเทศจีน ไทย เมียนมา บังคลาเทศ อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์และเวียดนาม ได้อัพเดทบริการขนส่งสินค้าทางเรือแบบประจำเส้นทางจากประเทศไทยที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน โดยประกอบด้วยบริการดังต่อไปนี้:

บริการ Bangkok and Laem Chabang – Port Klang (W/N)

บริการ Bangkok and Laem Chabang – Singapore

บริการ Bangkok and Laem Chabang – Cat Lai

บริการ Bangkok and Laem Chabang – Singapore – Chittagong

บริการ Bangkok and Laem Chabang – Singapore – Yangon

บริการ Bangkok and Laem Chabang – Singapore – Chennai

บริการ Bangkok and Laem Chabang – Nhava Sheva

บริการ Shanghai to Bangkok and Laem Chabang – Singapore

นอกจากนี้ Ti2 Shipping (Thailand) ยังมีบริการที่ครอบคลุมกิจกรรมโลจิสติกส์ที่มีความหลากหลาย อาทิ บริการรถบรรทุกขนส่งสินค้า บริการด้านคลังสินค้า และบริการด้านการกระจายสินค้า รวมไปถึงการบริหารจัดการซัพพลายเชน